Balint Srbija

Balint grupe

Balint edukacija se odvija kroz rad u Balint grupi koja nosi naziv po svom osnivaču, velikanu medicine i psihoanalize Michael Balint-u. Rad u Balint grupi je usmeren na odnos lekar-pacijent.

Balint grupa - je edukativna, mala trening grupa i predstavlja metodološki kombinaciju iskustvene i supervizione grupe. Grupu čini 8 do12 članova u kojoj se kroz lično iskustvo uči i trenira veština terapijskog odnosa sa pacijentom. Odnos lekar-pacijent, bitan u svakoj terapiji počiva na određenim psihoterapijskim pravilima i znanjima koja su neophodna za celovitu dijagnostiku i terapiju koja je u domenu lekara opšte medicine.

Rad u Balint grupi je metodološki standardizovan i odvija se preko usmenog prikaza “slučaja” iz svakodnevne lekarske prakse pod vođstvom sertifikovanog Balint voditelja. Grupa se sastaje u redovnim vremenskim intervalima u trajanju od 1,5h.

Klasična Balint grupa je namenjana prevashodno lekarima opšte medicine i lekarima drugih specijalnosti a danas je njena primena proširena i na ostale profesionalce iz sistema zdrastvene zaštite.