Balint Srbija

Razvoj BDS

Balint metod je u svetu poznat i institucionalizovan vid edukacije lekara.

Njegov razvoj je vezan za prepoznavanje značaja odnosa lekar-pacijent za terapiju i dijagnostiku od strane velikana medicine i psihoanalize, Michael Balint-a, koji je radeći sa lekarima opšte medicine u malim, iskustvenim grupama 50-ih godina u Londonu stvorio ovaj metod edukacije, po njemu nazvan Balint grupe. Danas je ovaj metod edukacije u svetu sastavni deo studija medicine, specijalizacije iz opšte medicine i kontinuirane medicinske edukacije.

Balintov rad kod nas bio je poznat od samog početka a ipak je njegova primena počela značajno kasnije. Iako Balint metoda nije namenjena psihijatrima slučaj je hteo da je ona doneta od strane psihijatara Instituta za mentalno zdravlje/IMZ u Beogradu, institucije koja je imala značajnu ulogu u razvoju psihoterapije na ovim prostorima. Prvi pokušaji primene Balint grupa u našoj sredini potekli su od strane psihijatara, psihoterapeuta IMZ-a, 70-ih godina: prof.dr Milana Popovića, koji je bio član grupe samog M.Balinta, zatim prim. dr Stevana Vidojkovića, ali do 1996. godine nije postojao nikakav vid Balintovog rada na teritoriji Srbije.

U vreme bivše Jugoslavije 1989. godine u Bihaću na inicjativu Prof. dr M. Kulenovića iz Zagreba tadašnjeg predsednika Balint društva Hrvatske osnovano je Udruženje Balintovih grupa Jugoslavije koje je postojalo samo godinu dana zbog raspada Jugoslavije.

Prvu organizovanu Balint edukaciju u Srbiji u vidu dvosemestralnog Balint seminara započela je 1996. godine. u IMZ-u Nataša Vranješ, psihijatar-psihoterapeut, prvi sertifikovani Balint voditelj, edukovana u Nemačkoj. Paralelno sa bazičnom Balint edukacijom odvijala se i edukacija za Balint voditelje po standardima Međunarodne Balint Federacije. 2003. godine ispunjeni su svi uslovi za osnivanje Balint društva Srbije i Crne Gore koje je u Beogradu tada i osnovano na inicijativu prvih Balint voditelja u Srbiji: dr Nataše Vranješ, dr Tatjane Vasilić Popović, dr Ane Krdu, dr Vesne Đurić i drugih kolega.

2004. godine Balint društvo Srbije i Crne Gore postaje punopravni član Međunarodne Balint Federacije na sastanku borda Međunarodne Balint Federacije u Dubrovniku.

2009. godine Balint društvo Srbije i Crne Gore biva preregistrovano u Balint društvo Srbije. Tokom svih ovih godina postojala je kontinuirana saradnja i podrška Međunarodne Balint Federacije i njenih članica naročito Balint društva Nemačke, Engleske, Hrvatske, SAD-a i Rumunije. Ulogu Balint Društva Srbije vidimo u razvoju primene Balintovog metoda što je u skladu sa ciljevima međunarodne i nacionalne strategije za zaštitu zdravlja koja upravo promoviše značaj edukcije lekara u domenu odnosa sa pacijentom.